O Centru

UVOD

Podaci o ustanovi

NAZIV: Centar za pružanje usluga socijalne zaštite Opštine Kanjiža
SEDIŠTE: 24420 Kanjiža, ul. Petefi Šandora 44.
TEL.: 024/4878-870
E-MAIL: centarusluzni@gmail.com
ŠIFRA DELATNOSTI: 88.10 88.91 88.99
MATIČNI BROJ: 08914346

 

VRSTE USLUGA I PROGRAMA

Dnevni boravak za osobe sa invaliditetom

Svrha usluga dnevnog boravaka je u unapređenju kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština, kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život.
Dnevni boravak u okviru našeg Centra spada među one dnevne boravke u Srbiji, u koje su uključeni korisnici od 8 do 45 godina. Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 42/2013.) predviđa organizovanje odvojenih usluga dnevnog boravaka za odrasle i starije korisnike i decu i mlade.


Korisnici imaju mogućnost, da usluge koriste shodno svojim individualnim potrebama. Ugovorom o korišćenju usluge dnevnog boravka utvrđuje se koliko puta nedeljno, kojim radnim danima i u kojem procentu korisnik koristi uslugu.


Potrebe korisnika, koje želimo da zadovoljimo su:
1) izgradnja i održavanje pozitivnih odnosa sa građanima zajednice
2) održavanje i razvijanje kontakata sa drugim opštinskim ustanovama i organizacijama
3) sticanje novih znanja i veština
4) učestvovanje u aktivnostima zajednice
5) provođenje slobodnog vremena na koristan način i
6) učestvovanje u rehabilitacionim i terapijskim aktivnostima
7) podrška zaposlenja osoba sa smanjenim radnim sposobnostima.

Programske aktivnosti

  1. PODRŠKA U IZGRADNJI I ODRŽAVANJU POZITIVNIH ODNOSA SA ODRASLIMA I DECOM

SVRHA: prihvatanje toga da je mentalna ometenost jedna moguća verzija ljudskog života.

CILjNA GRUPA: građani opštine Kanjiža: odrasli i deca iz zajednice, osobe sa lakom i umerenom mentalnom ometenošću, višestruko ometene osobe.

PROGRAMSKE CELINE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI:

1. Zajedničke radionice ručne radinosti sa učenicima iz osnovne škole
2. Šetnja ulicama Kanjiže
3. Posete udruženja građana
4. Izleti sa članovima udruženja građana
5. Učešće na pijacama i vašarima – korisnici prodaju proizvode napravljene u radionicama dnevnog boravka
6. Zaštita životne sredine

 

METODE I TEHNIKE RADA:
• individualni rad
• grupni rad
• radioničarski rad
• pozitivna stimulacija
saradnja sa drugim udruženjima građana, nevladinom organizacijom i opštinskim ustanovama

2. ORGANIZOVANJE RADNO–OKUPACIONIH, ODNOSNO EDUKATIVNIH AKTIVNOSTI, KOJE PODSTIČU RAZVOJ NOVIH ZNANJA I VEŠTINA

SVRHA: ovladavanje životnim i socijalnim veštinama nužnim za socijalnu inkluziju kroz radno angažovanje. Sticanje novih znanja i veština korišćenja tehnika starih zanata (grnčarstvo, tkanje, šivenje, vrtlarske veštine, tehnike rada sa papirom).

CILjNA GRUPA: osobe sa lakom i umerenom mentalnom ometenošću

PROGRAMSKE CELINE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI:

1. grnčarska radionica (pripremanje sirovih materijala, oblikovanje, farbanje, pečenje, pakovanje i prodaja proizvoda)
2. tekstilna radionica (razvrstavanje i sečenje tekstila, reciklaža, tkanje, šivenje i prodaja proizvoda)

3. vrtlarska radionica (gajenje sadnica, razmnožavanje biljaka, nega i briga o biljkama i prodaja proizvoda)
4. papirna radionica (farbanje na papiru sa uljanim bojama, sečenje, sklapanje uz pomoć šablona, lepljenje, korišćenje Dekupaž tehnike, prodaja proizvoda)

Radionice se organizuju u okviru Udruženja „S tobom za njih“ Kanjiža. Učestvovanje korisnika dnevnog boravka u radu radionice uređuje Protokol o saradnji između Udruženja i Centra. Sedište radionice je u Kanjiži, ul.Petefi Šandora br.44. Rad u radionicama se odvija svakog radnog dana od 9.00–12.00.

METODE I TEHNIKE RADA:
• individualni rad
• grupni rad
• radioničarski rad
• saradnja sa drugim udruženjima građana, nevladinom organizacijom i opštinskim ustanovama

 

3. RAZVIJANJE METODA RADA KOJE PODRŽAVAJU UČESTVOVANJE KORISNIKA U AKTIVNOSTIMA U ZAJEDNICI

SVRHA: ohrabrivanje potencijalnih korisnika dnevnog boravka i njihovih roditelja kroz upoznavanje sa korisnicima dnevnog boravka i njihovim roditeljima.
Pomoć pri ostvarivanju prava na obrazovanje.

CILJNA GRUPA: osobe sa lakom i umerenom mentalnom ometenošću, višestruko ometene osobe, porodice koji vode brigu o osobama sa invaliditetom

PROGRAMSKE CELINE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI:

1. Poseta porodica od strane tima Centra (stručnjak, korisnik dnevnog boravka, roditelj)
2. Organizovanje susreta potencijalnih i aktuelnih korisnika i njihovih roditelja van porodice
3. Optimalni nivo učešća korisnika u aktivnostima porodice, dnevnog boravka i šire zajednice.

METODE I TEHNIKE RADA:
• individualni rad
• grupni rad
• pozitivna stimulacija

saradnja sa drugim udruženjima građana, nevladinom organizacijom i opštinskim ustanovama

 

4. ORGANIZOVANJE SLOBODNOG VREMENA U SKLADU SA POTREBAMA INTERESOVANJIMA KORISNIKA

SVRHA: optimalni nivo kvaliteta života u skladu sa principama normalizacionih pristupa i potrebama i interesovanjima korisnika

CILjNA GRUPA: osobe sa lakom i umerenom mentalnom ometenošću, višestruko ometene osobe

PROGRAMSKE CELINE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI:

1. kreativna radionica ručnih radinosti (rad sa papirom, glinom, biserom, tekstilom)

2. vrtlarska radionica (rasađivanje i negovanje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka, proizvodnja gljiva)
3. verska radionica
4. muzička radionica sa flautom
5. zajedničko pevanje uz pratnju gitare
6. organizovane posete opštinskoj biblioteci
7. društvene igre
8. organizovanje izleta
9. rekreativne aktivnosti (šetnja, masaža i fiskulturne vežbe)

METODE I TEHNIKE RADA:
• individualni rad
• grupni rad
• radioničarski rad
• pozitivna stimulacija
• saradnja sa drugim udruženjima građana, nevladinom organizacijom i opštinskim ustanovama

 

5. RAZVOJ KOMUNIKACIONIH VEŠTINA

SVRHA: razvoj optimalnog nivoa neverbalnih i verbalnih komunikacionih potencijala u skladu sa sposobnostima korisnika.

Razvijanje govora i povećanje fonda reči.

CILjNA GRUPA: osobe sa lakom i umerenom mentalnom ometenošću, višestruko ometene osobe

PROGRAMSKE CELINE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI:

jutarnji grupni razgovor
• igre za vežbanje komunikacije
• literaturna radionica – obrada i učenje bajki i pesama
• radionica sa filmovima – gledanje i obrada filmova
• radionica sa metodom dramapedagogije i psihodrame – razvijanje grupa amaterskih glumaca

METODE I TEHNIKE RADA:
• individualni rad
• grupni rad
• radioničarski rad
• metod drama-pedagogije
• saradnja sa drugim udruženjima građana, nevladinom organizacijom i opštinskim ustanovama

 

6. RAZVOJ VEŠTINA I ZNANJA POTREBNIH ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI

SVRHA: optimalni razvoj životnih veština u skladu sa sposobnostima korisnika

CILjNA GRUPA: osobe sa lakom i umerenom mentalnom ometenošću, višestruko ometene osobe.

PROGRAMSKE CELINE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI:

Razvijanje životnih veština:
• vežbanje pravila ponašanja prilikom dolaska u ustanovu i odlaska iz ustanove
• vežbanje i obavljanje jednostavnih kućnih poslova – priprema jednostavnih obroka, spremanje stola, pranje posuđa itd.
• vežbanje pravila ponašanja u toku zajedničkog obroka
• vežbanje pravila ponašanja na ulici, pošti, banci, prodavnici, kafiću itd.

METODE I TEHNIKE RADA:
• individualni rad
• grupni rad
• pozitivna stimulacija

saradnja sa drugim udruženjima građana, nevladinom organizacijom i opštinskim ustanovama

 

7. REHABILITACIONE , TERAPIJSKE I SOCIOTERAPIJSKE AKTIVNOSTI

SVRHA: optimalni nivo verbalne komunikacije u skladu sa mogućnostima korisnika

Optimalni nivo učešća korisnika u aktivnostima porodice, dnevnog boravka i šire zajednice.

CILjNA GRUPA: osobe sa lakom i umerenom mentalnom ometenošću, višestruko ometene osobe.

PROGRAMSKE CELINE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI:

1. zajednički orkestar osoba sa invaliditetom i dece predškolskog i školskog uzrasta
2. psihološka terapija
3. defektološka rehabilitacija
4. radionice za razvoj ličnosti
5. radna-okupaciona terapija

METODE I TEHNIKE RADA:
• individualni rad
• grupni rad
• radioničarski rad
• saradnja sa drugim udruženjima građana, nevladinom organizacijom i opštinskim ustanovama

Prevoz korisnika

Pristupačnost usluga dnevnog boravka obezbeđena je uz pomoć prevoznog sredstva (ford kombi) u vlasništvu „S tobom za njih” Kanjiža. Troškovi prevoza se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža i iz projektnih sredstava Udruženja „S tobom za njih” i Centra. Korišćenje kombi vozila uređuje se sporazumom o korišćenju kombi vozila između Centra i Udruženja.
U 2015. godini obezbeđuje se prevoz osoba sa invaliditetom prema sledećem:

Program za razvijanje sposobnosti i ličnosti

Program za razvijanje sposobnosti i ličnosti je savetodavno-terapijska delatnost, koja pruža stručnu podršku:
• porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju
• deci (po potrebi mladima i odraslima) koji imaju probleme u psihofizičkom i psihosocijalnom razvoju i njihovim roditeljima i vaspitačima.

Ciljevi programa su:
• korigovanje raznih nedostajućih ili oštećenih sposobnosti korisnika, na osnovu stimulacije preostalih sposobnosti korisnika
• izgradnja novih načina korišćenja preostalih sposobnosti
• upoznavanje i korigovanje ličnosti korisnika
• razvoj komunikacija i alternativne komunikacije
• integracija korisnika u život zajednice
• savetotodavni rad sa roditeljima/vaspitačima za prihvatanje i prilagođivanje detetu ili odraslom članu porodice.

 

Planirane aktivnosti:
• Individualni tretmani (psihološki, logopedski i kompleks defektoloških tretmana, grafomotorno razvijanje i razvijanje ličnosti – korišćenje dijagnostičke tehnike „Svet igre“
• Grupni tretmani – radionice za razvijanje ličnosti sa metodama psihodrame, razvijanje dece sa smetnjama u razvoju u vršnjačkoj grupi
• Savetotodavni rad sa roditeljima/vaspitačima.

Socioterapija, aktivnosti sa ciljem lečenja

A. Radna terapija

Najpre je sredstvo za uspostavljanje radnih veština. Služi unapređenju psihičkog i somatskog stanja korisnika, kako i uvećanje nivoa radnih sposobnosti na društven prihvatljiv nivo u interesu što ranije rehabilitacije. Radnom terapijom se ne može smatrati rad korisnika bez cilja, kao ni korišćenje njegove preostale radne snage.

B. Okupacione terapije

Aktivnosti se fokusiraju na doživljaj, u korisniku bude i razvijaju kreativnu i stvaralačku snagu. Postupak je koji je usmeren na individualizaciju efikasno ponašanje. Služi sadržajnom provođenju slobodnog vremena. Pruža pomoć pri formiranju društveno funkcionalnog, trajno prilagodljivog načina života.

C. Obuka za društvene veštine

Priprema za samostalan život. Učenje mehanizama rešavanje problema i samopotvrđivanja. Za celovit svakodnevni život je potrebno razviti veština i sposobnosti. Ove obuke su neophodne pošto u slučaju nedostatka društvenih veština napori uloženi u rehabilitaciju ostaju bez rezultata.

 

POTREBNI USLOVI ZA REALIZACIJU RADA

Materijalni uslovi

Skupština opštine Kanjiža obezbeđuje budžet veliki deo materijalnih sredstava za funkcionisanje Centra za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža. Korisnici doprinose pokrivanju troškova. Veličina doprinosa se utvrđuje na osnovu važećih opštinskih propisa.

Obezbeđivanje potrebnih finansijskih uslova se sastoji od iznosa odobrenog iz opštinskog budžeta, doprinosa korisnika i mogućih projektnih sredstava.

Na osnovu prakse i iskustava iz prethodnih godina, ponovo planiramo blisku saradnju sa udruženjem S tobom – za njih. Ova organizacija našoj ustanovi pruža materijalnu i pomoć u ljudskim resursima bez koje bi funkcionisanje bilo veoma teško.

Kadrovski uslovi

Centra za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža zapošljava 6 osoba sa ugovorom o radu, a to se finansira iz budžeta opštine.

U Centru za pružanje socijalne zaštite opštine Kanjiža u radnom odnosu na neodređeno vreme je ima mogućnost zaposlenja 6 osoba koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža. U dnevnom boravku zaposlena su 2 saradnika koji se finansiraju iz sredstava Udruženje „S tobom za njih”, koji se finansira iz budžeta Opštine Kanjiža. Broj zaposlenih preko projekta varira.

Zaposleni na neodređeno vreme u Centru

Vrsta posla

Školska sprema

Broj

Direktor

fakultet/viša škola

0

Stručni radnik

fakultet/viša škola

0

Saradnik

fakultet/viša škola

1

Saradnik

srednja škola, III., IV.

0

Vozač

srednja škola, III., IV.

0

Ukupno

1

Osobe zaposlene na određeno vreme u okviru Centra

Vrsta posla

Školska sprema

Broj

Direktor

fakultet/viša škola

1

Stručni radnik

fakultet/viša škola

0

Saradnik

fakultet/viša škola

0

Saradnik

srednja škola, III., IV.

2

Vozač

srednja škola, III., IV.

1

Ukupno

4

Osobe zaposlene na određeno vreme u okviru Centra (iz projektnih sredstava)

Vrsta posla

Školska sprema

Broj

Direktor

fakultet/viša škola

0

Stručni radnik

fakultet/viša škola

3

Saradnik

fakultet/viša škola

0

Saradnik

srednja škola, III., IV.

0

Vozač

srednja škola, III., IV.

0

Ukupno

3

 

Zaposleni koji se finansiraju iz sredstava Udruženja „S tobom za njih“ Kanjiža

Vrsta posla

Školska sprema

Broj

Direktor

fakultet/viša škola

0

Stručni radnik

fakultet/viša škola

0

Saradnik

fakultet/viša škola

0

Saradnik

srednja škola, III., IV.

2

Vozač

srednja škola, III., IV.

0

Ukupno

2

 

Uredba („Sl. glasnik RS“, br. 42/2013, 89/2018 i 73/2019) o potrebnim uslovima i standardima za pružanje socijalne pomoći predviđa broj potrebnih stručnjaka i njihov radni odnos (na 10 korisnika 1 stručni saradnik sa licencom i 2 zaposlena na neodređeno vreme).

 

 

Razvoj kadrova

Uredba („Sl. glasnik RS“, br. 42/2013, 89/ i 73/2019) o potrebnim uslovima i standardima za pružanje socijalne pomoći predviđa potreban profesionalno unapređenje stručnjaka.

Na osnovu formalnog, akreditovanog programa obuke u Srbiji za rad sa osobama sa posebnim potrebama i poteškoća sa kojima se naša institucija suočava u zadovoljavanju potreba korisnika, u narednom periodu potrebne su sledeće mere

Način motivacije zaposlenih da unapređuju znanja i veštine u pojedinim aspektima profesionalnog angažovanja:
• ustanova pruža mogućnost za učestvovanje zaposlenih u izradi plana obuke zaposlenih – zaposleni dobijaju Katalog akreditovanih programa obuke u socijalnoj zaštiti elektronskim putem i biraju programe za koje su zainteresovani.
• ustanova traži mogućnost za finansiranje ili sufinansiranje obuke zaposlenih iz raznih izvora (donatora).

Prostorni uslovi i opremljenost zgrade

Centar radi u Kanjiži, u ulici Petefi Šandora 44. Zgrada je u javnoj svojini opštine Kanjiža. Deo objekta koji koristi Centar je površine 280 m², a površina dvorišta je 100 m².
Iz raznih projektnih sredstava i iz sredstava opštine Kanjiža objekat je renoviran i uređen prema potrebama osoba sa posebnim potrebama. Centar raspolaže sa dve sobe za rad, trpezarijom, sa kutkom za fizičke i fizioterapeutske vežbe, čajnom kuhinjom, kancelarijom, prostranim predsobljem i novim sanitarnim čvorom po minimalnim standardima.
Opremljenost zgrade koju koristi Centar je odgovarajuća i zadovoljava potrebe osoba sa invaliditetom. U narednoj godini planiramo nabavku raznih sredstva i pribora za efikasniji rad u radionicama.

Infrastrukturne investicije

U sledećem periodu na osnovu individualnih potreba korisnika planiramo uvođenje novih terapijskih metoda i veći broj tretmana u malim grupama. Iz ovog razloga planirano je proširenje korisne površine prostorija Centra. Priprema za izgradnju potkrovlja zgrade (izrada građevinskih planova, itd.) je predviđena i spada u zadatke za naredne godine.

 

CILJEVI I ZADACI

Opšti ciljevi

1. Poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, podrška osamostavljivanju i pomoć pri zapošljavanju
2. Saradnja sa ustanovama i organizacijama i izgradnja tolerancije prema osobama sa invaliditetom.

Istaknuti zadaci

1. U skladu sa važećim propisima, istaknuti zadatak u narednih godina je završetak procesa ( reorganizacija rada, izrade potrebne dokumentacije, nabavka potrebnih sertifikata i saglasnosti) koji vode Centar do dobijanja licence.
2. U planskom periodu ćemo raditi na tome da pored sredstava dobijenih iz opštinskog budžeta, obezbedimo što više sredstava iz raznih projekata i donacija.
3. Dosledno korišćenje interne procedure rada Centra, po potrebi izrada novih procedura u formi dokumenta.
4. Pružanje podrške inicijativama osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i pružanje stručne i organizacione podrške Udruženju „ S tobom za njih“ Kanjiža u ostvarivanju usluga stanovanja uz podršku.

STRUČNI, UPRAVNI I SAVETODAVNI ORGANI USTANOVE

Zadaci upravnog odbora

određuje viziju rada
• prihvata završni račun
• donosi godišnji i periodični program rada
• uz odobrenje osnivača prihvata godišnji poslovni izveštaj
• uz odobrenje osnivača donosi godišnji finansijski plan
• sa odobrenjem osnivača utvrđuje uslove i cenu usluga
• donosi Poslovnik o radu upravnog odbora
• donosi odluke o raznim pitanjima na osnovu statuta

Plan rada kolegijuma Centra

Članove kolegijuma čine predstavnici organizacija i udruženja koje sarađuju sa Centrom:
• Udruženje za pomoć i zaštitu interesa mentalno i fizički oštećenih lica Kanjiža „S tobom za njih”
• Udruženje defektologa severne Vojvodine “Pužić”
• Sportsko udruženje “Zajedno”
• Udruženje slepih i slabovidih
• Fondacija “Krila”
• Savez gluvih i nadgluvih
• Udruženje obolenih od multiple skleroze Severnobanatskog okruga
• Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Kanjiža
• Udruženje dijabetičara
• Udruženje „Vera i svetlost“


Planirane aktivnosti na osnovu Pravilnika o radu kolegijuma se odnose:

Zajednički nastup za ostvarivanje prava OSI, održavanje raznih predavanja, organizovanje redovnih programa u lokalnim medijima, organizovanje kulturnog programa, zajedničko učestvovanje u raznim projektima

Plan rada dnevnog boravka

Plan dnevnog boravka je izrađen na osnovu planiranih programskih aktivnosti u narednih godina i usklađen sa promenama godišnjih doba, sa verskim i ostalim praznicima, itd.

 

KONTAKTI I SARADNJA U NAREDNIH GODINA

Saradnja sa roditeljima

Negovanje partnerstva između članova porodice, vaspitača i terapeuta
• Organizovanje individualnih razgovora
• Edukacija članova porodice (predavanja, posete)
• Uključivanje članova porodice u izradu individualnog razvojnog plana
• Praćenje potreba članova porodice (ankete, razgovori)
• Organizovanje predstava (Dan majki, Božićna čajanka).

 

Saradnja sa organizacijama i udruženjima


U narednih godina na osnovu sadašnjeg iskustva i rada, Centar planira da neguje i proširi saradnju sa udruženjima i organizacijama u raznim oblastima (obrazovanje, zdrastvo, javne službe, itd.). Važan zadatak Centra u narednih godina je sticanje partnera i donatora iz inostranstva, koji mogu pomoći u realizovanju i proširenju već započetih programa.

Plan kulturnih i javnih manifestacija

Organizovanje prolećnog bala u saradnji sa Udruženjem „ S tobom za njih” Kanjiža
• Organizovanje manifestacije „S nama je okrugao svet” povodom svetskog dana invalida u saradnji sa Udruženjem „S tobom za njih” Kanjiža i Fondacije „Krila”
• Nastup na raznim opštinskim manifestacijama (Dan Svetog Stefana i praznik novog hleba, Dani kukuruza itd.)

Informisanje šire i stručne javnosti o uslugama koje se pružaju u Centru

Centar ima svoju internet prezentaciju (www.usluznicentar.org.rs) na kojoj se objavljuje plan rada koji se ažurira i aktuelne aktivnosti Centra. Potencijalni korisnici i zainteresovani imaju mogućnost da dobiju informacije o uslugama Centra lično, putem telefona i brošura.