O Centru

Na osnovu člana 21. Zakona o javnim službama („Sl. glasnik R.S”, br.: 42/91, 71/94, 79/2005 – dr. zakon, 81/2005 – ispr. dr. zakona i 83/2005 – ispr. dr. zakona) i na osnovu člana 26. stav 1. tačka 4. Statuta Centra za pružanje usluga socijalne zaštite Opštine Kanjiža – Upravni odbor Centra za pružanje usluga socijalne zaštite Opštine Kanjiža na sednici održanoj dana 15.01.2015. godine doneo je

 

PLAN RADA
Centra za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža za 2015. god.

UVOD

Podaci o ustanovi

NAZIV: Centar za pružanje usluga socijalne zaštite Opštine Kanjiža
SEDIŠTE: 24420 Kanjiža, ul. Petefi Šandora 44.
TEL.: 024/4878-870
E-MAIL: centarusluzni@gmail.com
ŠIFRA DELATNOSTI: 88.10 88.91 88.99
MATIČNI BROJ: 08914346

Kalendar rada ustanove u 2015. godini

Ustanova u 2015. godini rad planira saglasno odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima RS („Službeni glasnik RS“, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) prema sledećem:

Meseci01.02.03.04.05.06.
Ukupan broj radnih dana191922232022
Državni praznici01. januar

02. januar
16. februar 01 maj

02. maj
Verski praznici07. januar6., 10., 13. april
Meseci07.08.09.10.11.12.
Ukupan broj radnih dana232122222023
Državni praznici11. novembar
Egyházi ünnepekVerski praznici25. decembar

1., 2., 7., januar i 25. decembar – Novogodišnji i Božićni praznici, 16. februar – Dan državnosti Srbije, 6., 10., 13. april – Uskršnji praznici, 1. i 2. maj – 1.maj, 11. novembar – Dan primirja,
Ukupan broj radnih dana u 2015. godini: 256
Radna jedinica dnevnog boravka ima kolektivni godišnji odmor u periodu od 10.08.2015. do 21.08.2015. godine.
Dežurstvo u dnevnom boravku u 2015. godini planira se prema sledećem: 05.,06.,08.,09. januar, 03.,7.,8.,9.,10. april, 24.,28.,29.,30.,31. decembar 2015. god.

Radno vreme dnevnog boravka

PonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
6.oo-15.oo6.oo-18.oo6.oo-18.oo6.oo-18.oo6.oo-15.oo

VRSTE USLUGA I PROGRAMA

Dnevni boravak za osobe sa invaliditetom

Svrha usluga dnevnog boravaka je u unapređenju kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština, kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život.
Dnevni boravak u okviru našeg Centra spada među one dnevne boravke u Srbiji, u koje su uključeni korisnici od 8 do 45 godina. Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 42/2013.) predviđa organizovanje odvojenih usluga dnevnog boravaka za odrasle i starije korisnike i decu i mlade.
Shodno Pravilniku Centar planira, da se od 1. maja 2015. godine usluga dnevnog boravka za osobe sa invaliditetom razdvoji na sledeće usluge:
– dnevni boravak za odrasle sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama;
– dnevni boravak za decu i mlade sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama.

Planirani broj i uzrast korisnika usluga dnevnog boravka pre i posle razdvajanja:

R.br.Opis uslugaBroj i uzrast korisnika usluga do 30.04.2015. godineBroj i uzrast korisnika usluga od 01.05.2015. godine
1.Dnevni boravak za
osobe sa invaliditetom
33 korisnika

8-46 godina
-
2.Dnevni boravak za odrasle sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama 22 korisnika

27-46 godina
3.Dnevni boravak za decu i mlade sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama11 korisnika

8-26 godina

Na osnovu procene potreba, snaga, rizika, sposobnosi i interesovanja korisnika i drugih lica značajnih za korisnike, utvđeni su sledeći stepeni podrške:

R.br.UzrastPodrška I. stepena t 1Podrška II. stepena 2Podrška III. stepena 3Podrška IV. stepena 4
1.8-26821-
2.27-466754
Ukupno-14964

Korisnici imaju mogućnost, da usluge koriste shodno svojim individualnim potrebama. Ugovorom o korišćenju usluge dnevnog boravka utvrđuje se koliko puta nedeljno, kojim radnim danima i u kojem procentu korisnik koristi uslugu.
Potrebe korisnika, koje želimo da zadovoljimo su:
1) izgradnja i održavanje pozitivnih odnosa sa građanima zajednice
2) održavanje i razvijanje kontakata sa drugim opštinskim ustanovama i organizacijama
3) sticanje novih znanja i veština
4) učestvovanje u aktivnostima zajednice
5) provođenje slobodnog vremena na koristan način i
6) učestvovanje u rehabilitacionim i terapijskim aktivnostima

Planirane programske aktivnosti u 2015. godini

1.PODRŠKA U IZGRADNjI I ODRŽAVANjU POZITIVNIH ODNOSA SA ODRASLIMA I DECOM

SVRHA: prihvatanje toga da je mentalna ometenost jedna moguća verzija ljudskog života.

CILjNA GRUPA: građani opštine Kanjiža: odrasli i deca iz zajednice, osobe sa lakom i umerenom mentalnom ometenošću, višestruko ometene osobe.

PROGRAMSKE CELINE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI:

1. zajedničke radionice ručne radinosti sa učenicima iz osnovne škole
2. šetnja ulicama Kanjiže
3. posete udruženja građana
4. izleti sa članovima udruženja građana
5. učešće na pijacama i vašarima ( korisnici prodaju proizvode napravljene u radionicama dnevnog boravka)
6. obavljanje kurirskih poslova od strane korisnika dnevnog boravka, uz nadzor zaposlenog iz Centra
7. obavljanje portirskih poslova od strane korisnika dnevnog boravka u zgradi Centra, uz nadzor zaposlenog iz Centra
8. biblioteka igračaka – zajedničke aktivnosti u prostoriji ustanove – učesnici biblioteke igračaka: korisnici dnevnog boravka i deca iz zajednice (1-11 god.) sa svojim roditeljima, organizuje se nedeljno jednom sa mogućnošću za organizovanje rođendana vikendom.

METODE I TEHNIKE RADA:
• individualni rad
• grupni rad
• radioničarski rad
• pozitivna stimulacija
• saradnja sa udruženjem „S tobom za njih“ i drugim udruženjima građana, Crvenim krstom Kanjiža i opštinskim ustanovama

2.ORGANIZOVANjE RADNO–OKUPACIONIH, ODNOSNO EDUKATIVNIH AKTIVNOSTI, KOJE PODSTIČU RAZVOJ NOVIH ZNANjA I VEŠTINA

SVRHA: ovladavanje životnim i socijalnim veštinama nužnim za socijalnu inkluziju kroz radno angažovanje. Sticanje novih znanja i veština korišćenja tehnika starih zanata – grnčarstvo, tkanje – i tehnike rada sa papirom.

CILjNA GRUPA: osobe sa lakom i umerenom mentalnom ometenošću

PROGRAMSKE CELINE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI:

1. grnčarska radionica (pripremanje sirovih materijala, oblikovanje, farbanje, pečenje, pakovanje i prodaja proizvoda)
2. tekstilna radionica (razvrstavanje i sečenje tekstila, tkanje, šivenje i prodaja proizvoda)
3. papirna radionica (slikanje na papiru sa uljanim bojama, sečenje, sklapanje uz pomoć šablona, lepljenje, korišćenje Dekupaž tehnike, prodaja proizvoda)

Radionice se organizuju u okviru Udruženja „S tobom za njih“ Kanjiža. Učestvovanje korisnika dnevnog boravka u radu radionice uređuje Protokol o saradnji između Udruženja i Centra. Sedište radionice je u Kanjiži, ul. Hajduk Stanka 4. Rad u radionicama se odvija svakog radnog dana od 9.00–12.00.

METODE I TEHNIKE RADA:
• individualni rad
• grupni rad
• pozitivna stimulacija
• saradnja sa udruženjem ,,S tobom za njih“ Kanjiža i Crvenim krstom Kanjiža

3.RAZVIJANjE METODA RADA KOJE PODRŽAVAJU UČESTVOVANjE KORISNIKA U AKTIVNOSTIMA U ZAJEDNICI

SVRHA: ohrabrivanje potencijalnih korisnika dnevnog boravka i njihovih roditelja kroz upoznavanje sa korisnicima dnevnog boravka i njihovim roditeljima.
Pomoć pri ostvarivanju prava na obrazovanje.

CILjNA GRUPA: osobe sa lakom i umerenom mentalnom ometenošću, višestruko ometene osobe, porodice koji vode brigu o osobama sa invaliditetom

PROGRAMSKE CELINE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI:

1. poseta porodica od strane tima Centra (stručnjak, korisnik dnevnog boravka, roditelj)
2. organizovanje susreta potencijalnih i aktuelnih korisnika i njihovih roditelja van porodice
3. pomoć pri ostvarivanju prava na obrazovanje – u školskoj 2014/2015. godini četvrti razred specijalnog odeljenja Osnovne škole „J.J.Zmaj” pohađa školu u učionici u zgradi Centra. Na osnovu sporazuma između škole i Centra, zaposleni dnevnog boravka pomažu rad učiteljice i na taj način se obezbeđuje višestruko ometenim učenicima (4 osobe) pravo na obrazovanje.

METODE I TEHNIKE RADA:
• rad u maloj grupi
• pozitivna stimulacija
• saradnja sa udruženjima građana, Crvenim krstom Kanjiža, Centrom za socijalni rad, Osnovnom školom „J.J.Zmaj“ Kanjiža.

4.ORGANIZOVANjE SLOBODNOG VREMENA U SKLADU SA POTREBAMA INTERESOVANjIMA KORISNIKA

SVRHA: optimalni nivo kvaliteta života u skladu sa principama normalizacionih pristupa i potrebama i interesovanjima korisnika

CILjNA GRUPA: osobe sa lakom i umerenom mentalnom ometenošću, višestruko ometene osobe

PROGRAMSKE CELINE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI:

1. kreativna radionica ručnih radinosti (rad sa papirom, glinom, biserom, tekstilom)
2. verska radionica
3. muzička radionica sa flautom
4. zajedničko pevanje uz pratnju gitare
5. organizovane posete opštinskoj biblioteci
6. društvene igre (domino, memori, „Puzle“, „Ne ljuti se čoveče“)
7. organizovanje izleta
8. rekreativne aktivnosti (plivanje, fudbal, stoni tenis, masaža i fiskulturne vežbe)

METODE I TEHNIKE RADA:
• individualni rad
• grupni rad
• radioničarski rad
• pozitivna stimulacija
• saradnja sa Crvenim krstom Kanjiža, Sportskim udruženjem „Zajedno“, Katoličkom crkvom, raznim udruženjima građana i opštinskim ustanovama

5.RAZVOJ KOMUNIKACIONIH VEŠTINA

SVRHA: razvoj optimalnog nivoa neverbalnih i verbalnih komunikacionih potencijala u skladu sa sposobnostima korisnika. Razvijanje govora i povećanje fonda reči.

CILjNA GRUPA: osobe sa lakom i umerenom mentalnom ometenošću, višestruko ometene osobe

PROGRAMSKE CELINE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI:

• jutarnji grupni razgovor na temu „Šta sam radio juče?“
• igre za vežbanje komunikacije
• literaturna radionica – obrada i učenje bajki i pesama
• radionica sa filmovima – gledanje i obrada filmova
• radionica sa metodom dramapedagogije – pripremanje nastupa za susret amaterskih glumaca

METODE I TEHNIKE RADA:
• individualni rad
• grupni rad
• radioničarski rad
• metod drama-pedagogije
• saradnja sa Udruženjem „S tobom za njih“ Kanjiža, Crvenim krstom Kanjiža, i drugim udruženjima građana

6.RAZVOJ VEŠTINA I ZNANjA POTREBNIH ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI

SVRHA: optimalni razvoj životnih veština u skladu sa sposobnostima korisnika

CILjNA GRUPA: osobe sa lakom i umerenom mentalnom ometenošću, višestruko ometene osobe.

PROGRAMSKE CELINE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI:

Razvijanje životnih veština:
• vežbanje pravila ponašanja prilikom dolaska u ustanovu i odlaska iz ustanove
• vežbanje i obavljanje jednostavnih kućnih poslova – priprema jednostavnih obroka, spremanje stola, pranje posuđa itd.
• vežbanje pravila ponašanja u toku zajedničkog obroka
• vežbanje pravila ponašanja na ulici, pošti, banci, prodavnici, kafiću itd.

METODE I TEHNIKE RADA:
• individualni rad
• grupni rad
• pozitivna stimulacija

7.REHABILITACIONE I TERAPIJSKE AKTIVNOSTI

SVRHA: optimalni nivo verbalne komunikacije u skladu sa mogućnostima korisnika

Optimalni nivo učešća korisnika u aktivnostima porodice, dnevnog boravka i šire zajednice.

CILjNA GRUPA: osobe sa lakom i umerenom mentalnom ometenošću, višestruko ometene osobe.

PROGRAMSKE CELINE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI:

1. zajednički orkestar osoba sa invaliditetom i dece predškolskog i školskog uzrasta
2. logopedska terapija
3. defektološka rehabilitacija
4. radionice za razvoj ličnosti
5. psihološka terapija

METODE I TEHNIKE RADA:
• individualni rad
• grupni rad
• radioničarski rad
• saradnja sa Udruženjem za integrativnu dečiju psiho-dramu, sa udruženjem „S tobom za njih“ Kanjiža, sa Udruženjem defektologa severne Vojvodine „Pužić“ i sa drugim civilnim organizacijama i opštinskim ustanovama

Prevoz korisnika

Pristupačnost usluga dnevnog boravka obezbeđena je uz pomoć prevoznog sredstva (ford kombi) u vlasništvu „S tobom za njih” Kanjiža. Troškovi prevoza se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža i iz projektnih sredstava Udruženja „S tobom za njih” i Centra. Korišćenje kombi vozila uređuje se sporazumom o korišćenju kombi vozila između Centra i Udruženja.
U 2015. godini obezbeđuje se prevoz osoba sa invaliditetom prema sledećem:

RelacijeBroj korisnika prevozaRaspored
Orom - Kanjiža6ponedeljkom i sredom
Male Pijace - Kanjiža8utorkom i četvrtkom
Kanjiža6ponedeljkom i sredom
Ukupno: 20-

Program za razvijanje sposobnosti i ličnosti

Program za razvijanje sposobnosti i ličnosti je savetodavno-terapijska delatnost, koja pruža stručnu podršku:
• porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju
• deci (po potrebi mladima i odraslima) koji imaju probleme u psihofizičkom i psihosocijalnom razvoju i njihovim roditeljima i vaspitačima.
Ciljevi programa su:
• korigovanje raznih nedostajućih ili oštećenih sposobnosti korisnika, na osnovu stimulacije preostalih sposobnosti korisnika
• izgradnja novih načina korišćenja preostalih sposobnosti
• upoznavanje i korigovanje ličnosti korisnika
• razvoj komunikacija i alternativne komunikacije
• integracija korisnika u život zajednice
• savetotodavni rad sa roditeljima/vaspitačima za prihvatanje i prilagođivanje detetu ili odraslom članu porodice.
Planirane aktivnosti:
• individualni tretmani (logopedski i kompleks defektoloških tretmana, grafomotorno razvijanje i razvijanje ličnosti – korišćenje dijagnostičke tehnike „Svet igre“
• grupni tretmani – radionice za razvijanje ličnosti sa metodama psihodrame, razvijanje dece sa smetnjama u razvoju u vršnjačkoj grupi
• savetotodavni rad sa roditeljima/vaspitačima
Iz razloga što je razvijanje sposobnosti i ličnosti kod osoba sa smetnjama u razvoju najefikasniji u periodu predškolskog uzrasta, planirano je uključenje u program 30 dece ovog uzrasta.
U 2015. godini ostvarenje programa se planira u saradnji sa Predškolskom ustanovom „Naši biseri“, udruženjem „S tobom za njih“ Kanjiža, Udruženjem defektologa severne Vojvodine „Pužić“ i Crveni krst Kanjiža.

Personalna asistencija

Usluge personalne asistencije dostupne su punoletnim osobama sa invaliditetom sa procenjenim I ili II stepenom podrške, koje ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, imaju sposobnost za samostalno donošenje odluka, radno su angažovane ili aktivno uključene u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenog angažmana, odnosno uključene su u redovni ili individualni obrazovni program.
U 2015. godini iz opštinskog budžeta, uz učešće korisnika u troškovima usluge planirano je pružanje usluga jednoj osobi. U toku godine planiraju se aktivnosti sa ciljem da usluga personalne asistencije uz pomoć raznih projektnih sredstava postane dostupna za još 2 korisnika.

POTREBNI USLOVI ZA REALIZACIJU RADA

Materijalni uslovi

Skupština opštine Kanjiža na sednici održanoj 29.12.2014. donela je odluku da u 2015. godini iz sredstava opštinskog budžeta finansira većinu troškova Centra za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža. Korisnici Centra plaćaju učešće u troškovima usluga. Iznos učešća korisnika određuje se na osnovu važećeg opštinskog pravilnika.
Ukupan iznos odobrenih sredstava iz opštinskog budžeta je 6.327.800,00 dinara. Planirano je da se za pokrivanje troškova ustanove obezbedi još 1.269.300,00 iz raznih donacija i učešća korisnika u troškovima usluga.
Na osnovu iskustava prethodnih godina i u narednom periodu je planirana tesna saradnja sa Crvenim krstom Kanjiža, Udruženjem „S tobom za njih” Kanjiža i Sportskim klubom „Zajedno“. Ove organizacije, udruženja pružaju veliku materijalnu pomoć Centru, bez koje bi funkcionisanje ustanove bilo otežano.

Kadrovski uslovi

U Centru za pružanje socijalne zaštite opštine Kanjiža u radnom odnosu na neodređeno vreme je 5 zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža. U dnevnom boravku zaposlena su tri saradnika koji se finansiraju iz sredstava Udruženje „S tobom za njih”, koji se finansira iz budžeta Opštine Kanjiža.

Zaposleni na neodređeno vreme u Centru

Vrsta poslaŠkolska spremaBROJ
Direktorfakultet/viša škola1
Vaspitačfakultet/viša škola2
Personalni asistentsrednja škola, III., IV.1
Vozačsrednja škola, III., IV.1
Ukupno:5

Zaposleni koji se finansiraju iz sredstava Udruženja "S tobom za njih" Kanjiža

Vrsta poslaŠkolska spremaBROJ
Psiholog - pripravnikfakultet/viša škola1
Medicinska sestrasrednja škola, III., IV.1
Negovateljicasrednja škola, III., IV.1
Ukupno:3

Kao i proteklih godina i u 2015. godini planirano je da u realizaciju programskih aktivnosti Centra uključimo članove i saradnike, i to: Udruženje „S tobom za njih“ Kanjiža, Crveni krst Kanjiža, , Sportsko udruženje “Zajedno”, Udruženje „Vera i svetlost“, Fondacija „Krila“, Udruženje defektologa severne Vojvodine „Pužić“.

Razvoj kadrova

Na osnovu Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 42/2013.) i Pravilnika o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 42/2013.) u 2015. godini Centar planira licenciranje dva stručna radnika.
Uzimajući u obzir akreditovane programe obuke za rad sa osobama sa invaliditetom, koji postoje u Srbiji i teškoće sa kojima se ustanova susreće u zadovoljavanju potreba korisnika, identifikovane su oblasti u kojima u narednom periodu treba unaprediti kompetencije zaposlenih:

OblastObrazloženjePlanirana akreditovana obukaBroj zaposlenih za koji se planira obuka
Primena informacione tehnologije (IT) u radu sa osobama sa invaliditetomU cilju unapređenja kvaliteta stručnog rada i usavremenjivanja celokupnog procesa pružanja usluga u ustanovi predviđeno je usvajanje znanja stručnih radnika o primeni IT u radu sa osobama sa invaliditetomNAZIV PROGRAMA:
Primena informacione tehnologije (IT) u radu sa osobama sa intelektualnom ometenošću (Katalog akreditovanih obuka, strana 176.)
TRAJANjE PROGRAMA OBUKE: 3 dana po 8 sati, ukupno 24 sati


2
Primena asistivne tehnologije kod osoba sa invaliditetomUtvrđena je potreba za podizanje nivoa znanja i veština zaposlenih u ublasti primene asistivne tehnologije i pomoć pravilnog odabira sredstava asistivne tehnologije za svakog pojedinačnog korisnika u cilju podsticanja što većeg nivoa individualne podrške korisnikaNAZIV PROGRAMA: Korišćenje asistivne tehnologije u socijalnoj zaštiti (Katalog akreditovanih obuka, strana 200.)
TRAJANjE PROGRAMA OBUKE:
Program obuke 1 dan (8 sati)
2
Radno angažovanje osoba sa invaliditetomKorisnici dnevnog boravka kao odrasle osobe shodno svojim sposobnostima imaju potrebu za radnim angažovanjem. Zadovoljavanje ove potrebe nije lako izvodljivo zbog više razloga:
1. Korisnici nisu pripremljeni za takvu aktivnost
2. Zajednica nije prihvatljiva prema angažovanju osoba sa invaliditetom.
3. Stručni radnici dnevnog boravka nisu obučeni za pripremu osoba sa invaliditetom, njihovih zakonskih zastupnika i poslodavaca za radno angažovanje osoba sa invaliditetom
NAZIV PROGRAMA:
Radno angažovanje mentalno nedovoljno razvijenih osoba na otvorenom tržištu
(Katalog akreditovanih programa obuke u socijalnoj zaštiti str. 174)
TRAJANjE PROGRAMA OBUKE: 5 dana po 8 sati, ukupno 40 sati
3

Način motivacije zaposlenih da unapređuju znanja i veštine u pojedinim aspektima profesionalnog angažovanja:
• ustanova pruža mogućnost za učestvovanje zaposlenih u izradi plana obuke zaposlenih – zaposleni dobijaju Katalog akreditovanih programa obuke u socijalnoj zaštiti elektronskim putem i biraju programe za koje su zainteresovani.
• ustanova traži mogućnost za finansiranje ili sufinansiranje obuke zaposlenih iz raznih izvora (donatora).

Prostorni uslovi i opremljenost zgrade

Centar radi u Kanjiži, u ulici Petefi Šandora 44. Zgrada je u javnoj svojini opštine Kanjiža. Deo objekta koji koristi Centar je površine 280 m², a površina dvorišta je 100 m².
Iz raznih projektnih sredstava i iz sredstava opštine Kanjiža objekat je renoviran i uređen prema potrebama osoba sa posebnim potrebama. Centar raspolaže sa dve sobe za rad, trpezarijom, sa kutkom za fizičke i fizioterapeutske vežbe, čajnom kuhinjom, kancelarijom, prostranim predsobljem i novim sanitarnim čvorom po minimalnim standardima.
Opremljenost zgrade koju koristi Centar je odgovarajuća i zadovoljava potrebe osoba sa invaliditetom. U 2015. godini planiramo nabavku raznih sredstva i pribora za efikasniji rad u radionicama.

Infrastrukturne investicije

U sledećem periodu na osnovu individualnih potreba korisnika planiramo uvođenje novih terapijskih metoda i veći broj tretmana u malim grupama. Iz ovog razloga planirano je proširenje korisne površine prostorija Centra. Priprema za izgradnju potkrovlja zgrade (izrada građevinskih planova itd.) predviđena je u drugoj polovini 2015. godine.
U 2015. godini planirano je dalje uređenje dvorišta koje se zajedno koristi sa stonoteniskim klubom.

CILjEVI I ZADACI

Opšti ciljevi

1. Poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, podrška osamostavljivanju i pomoć pri zapošljavanju
2. Saradnja sa ustanovama i organizacijama i izgradnja tolerancije prema osobama sa invaliditetom.

Istaknuti zadaci

1. u skladu sa važećim propisima, istaknuti zadatak u 2015. godini je završetak procesa ( reorganizacija rada, izrade potrebne dokumentacije, nabavka potrebnih sertifikata i saglasnosti) koji vode Centar do dobijanja licence.
2. i u planskom periodu ćemo raditi na tome da pored sredstava dobijenih iz opštinskog budžeta, obezbedimo što više sredstava iz raznih projekata i donacija.
3. dosledno korišćenje interne procedure rada Centra, po potrebi izrada novih procedura u formi dokumenta.
4. pružanje podrške inicijativama osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i pružanje stručne i organizacione podrške Udruženju „ S tobom za njih“ Kanjiža u ostvarivanju usluga stanovanja uz podršku.

STRUČNI, UPRAVNI I SAVETODAVNI ORGANI USTANOVE

Zadaci upravnog odbora

• određuje viziju rada
• prihvata završni račun
• donosi godišnji i periodični program rada
• uz odobrenje osnivača prihvata godišnji poslovni izveštaj
• uz odobrenje osnivača donosi godišnji finansijski plan
• sa odobrenjem osnivača utvrđuje uslove i cenu usluga
• donosi Poslovnik o radu upravnog odbora
• donosi odluke o raznim pitanjima na osnovu statuta

Plan rada kolegijuma Centra

Članove kolegijuma čine predstavnici organizacija i udruženja koje sarađuju sa Centrom:
• Udruženje za pomoć i zaštitu interesa mentalno i fizički oštećenih lica Kanjiža „S tobom za njih”
• Udruženje defektologa severne Vojvodine “Pužić”
• Sportsko udruženje “Zajedno”
• Udruženje slepih i slabovidih
• Fondacija “Krila”
• Savez gluvih i nadgluvih
• Udruženje obolenih od multiple skleroze Severnobanatskog okruga
• Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Kanjiža
• Udruženje dijabetičara
• Udruženje „Vera i svetlost“
Planirane aktivnosti na osnovu Pravilnika o radu kolegijuma se odnose na zajednički nastup za ostvarivanje prava OSI, održavanje raznih predavanja, organizovanje redovnih programa u lokalnim medijima, organizovanje kulturnog programa, zajedničko učestvovanje u raznim projektima

Plan rada dnevnog boravka

Plan dnevnog boravka je izrađen na osnovu planiranih programskih aktivnosti u 2015. godini (tačka 1.3.1.1.) i usklađen sa promenama godišnjih doba, sa verskim i ostalim praznicima, itd. Program dnevnog boravka za 2015. godinu je prihvaćen od strane Saveta korisnika dnevnog boravka i članova porodica.

Plan rada Saveta korisnika dnevnog boravka i članova porodica

Plan je sačinjen saglasno Pravilniku o radu Saveta i obuhvata sledeće aktivnosti:
• uključivanje u planiranje usluga i merenje kvaliteta rada usluga
• organizovanje raznih aktivnosti

KONTAKTI I SARADNjA U 2015. GODINI

Saradnja sa roditeljima

• negovanje partnerstva između članova porodice, vaspitača i terapeuta
• organizovanje individualnih razgovora
• edukacija članova porodice (predavanja, posete)
• uključivanje članova porodice u izradu individualnog razvojnog plana
• praćenje potreba članova porodice (ankete, razgovori)
• organizovanje predstava (Dan majki, Božićna čajanka).
5.2. Saradnja sa organizacijama i udruženjima
U 2015. godini na osnovu sadašnjeg iskustva i rada, Centar planira da neguje i proširi saradnju sa udruženjima i organizacijama u raznim oblastima (obrazovanje, zdrastvo, javne službe, itd.). Važan zadatak Centra u 2015.godini je sticanje partnera i donatora iz inostranstva, koji mogu pomoći u realizovanju i proširenju već započetih programa.

Plan kulturnih i javnih manifestacija

• organizovanje prolećnog bala u saradnji sa Udruženjem „ S tobom za njih” Kanjiža
• organizovanje manifestacije „S nama je okrugao svet” povodom svetskog dana invalida u saradnji sa Udruženjem „S tobom za njih” Kanjiža i Fondacije „Krila”
• nastup sa orkestrom „Ulvila“ na raznim opštinskim manifestacijama (Dan Svetog Stefana i praznik novog hleba, Dani kukuruza itd.)

Informisanje šire i stručne javnosti o uslugama koje se pružaju u Centru

Centar ima svoju internet prezentaciju (www.usluznicentar.org.rs) na kojoj se objavljuje plan rada koji se ažurira i aktuelne aktivnosti Centra. Potencijalni korisnici i zainteresovani imaju mogućnost da dobiju informacije o uslugama Centra lično, putem telefona i brošura.

Zaključak:

U 2015. godini, na osnovu važećih propisa, predvideli smo značajne promene u organizovanju usluga dnevnog boravka. Ove promene su neophodne za licenciranje ustanove jer u trenutku isticanja roka za podnošenje zahteva za dobijanje licence ( proleće 2016. godine) određenog Zakonom o socijalnoj zaštiti, samo licencirane organizacije će moći da budu pružaoci usluga socijalne zaštite.

Kanjiža, dana 15.01.2015.