A Központról

BEVEZETÉS

Az intézmény adatai

NÉV: Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ
CÍM: 24420 Magyarkanizsa, Petőfi Sándor 44.
TEL.FAX.: 024/4878-870
E-MAIL: centarusluzni@gmail.com
TEVÉKENYSÉGI JEL: 88.10 88.91 88.99
ANYAKÖNYVI SZÁM: 08914346

SZOLGÁLTATÁSI FORMÁK ÉS PROGRAMOK

Napközi otthon fogyatékos személyeknek

A napközi otthonos szolgáltatás célja, hogy a felhasználók életminősége a saját szociális környezetükben javuljon azáltal, hogy biztosított számukra a szociális, pszichológiai és fizikai képességek megtartása és fejlesztése oly módon, hogy minél jobban képessé váljanak az önálló életre.
Az intézményünk keretén belül működő napközi otthon azon szerbiai napközi otthonok közé tartozik, amelyek felhasználói 8 és 46 év közöttiek. A szociális szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételeket és sztandardokat meghatározó szabályzat (Szerbia Hivatalos lapja 42/2013. szám) azonban külön napközi otthonos szolgáltatást lát elő a felnőtt, idős, gyermek és fiatal felhasználóknak

A felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy a szolgáltatást egyéni szükségleteik szerint, különböző százalékban vegyék igénybe. A napközi szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés rendezi, hogy a felhasználó hetente hány alkalommal, melyik munkanapokon, hány százalékban használja a szolgáltatást.

A felhasználók következő igényeit szeretnénk kielégíteni:
1) pozitív kapcsolat kialakítása és megtartása a közösség lakosaival;
2) kapcsolat fejlesztése és fenntartása más községi intézményekkel és szervezetekkel;
3) új tudás és jártasság elsajátítása,
4) részvétel a közösség aktivitásaiban
5) szabadidő hasznos eltöltése
6) rehabilitációs és terápiás aktivitásokban való részvétel

7) megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának segítése

 

Programaktivitások

1. TÁMOGATÁS A FELNŐTTEKKEL ÉS GYERMEKKEL VALÓ POZITÍV KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSÁBAN ÉS MEGTARTÁSÁBAN

CÉL: Annak elfogadása, hogy az értelmi fogyatékosság az emberi élet egy lehetséges változata.

CÉLCSOPORT: Magyarkanizsa Község polgárai: felnőttek és gyerekek a közösségből, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok, halmozottan sérült személyek

A PROGRAMAKTIVITÁSON BELÜLI TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA:
1. Közös kézműves foglalkozások a község polgáraival
2. Séta Magyarkanizsa utcáin
3. Civil szervezetek látogatása
4. Kirándulás civil szervezetek tagságával
5. Rendezvényeken, piacokon, vásárokon való részvétel – a műhelymunkákban elkészült termékeket a napközi felhasználói árusítják
6. Környezetvédelem

MUNKAMÓDSZEREK ÉS TECHNIKÁK:
• egyéni munka
• csoportos munka
• műhelymunka
• pozitív példa adása
• együttműködés egyesületekkel, civil szervezetekkel és községi intézményekkel

2. MUNKAJELLEGŰ, ILLETVE OKTATÓ TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZÉSE, MELYEK ÚJ ISMERETEKKEL ÉS KÉSZSÉGEKKEL RUHÁZNAK FEL

CÉL: A szociális inklúzióhoz szükséges életvezetési és szociális készségek elsajátítása munkavégzésen keresztül.
Új tudás és készségek elsajátítása és a régi mesterségek gyakorlása (gölöncsérség, szövés, varrás, kertészkedés, papírral való munka területén).

CÉLCSOPORT: Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos személyek

A PROGRAMAKTIVITÁSON BELÜLI TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA:

1. gölöncsérműhely (nyersanyag előkészítése, a termékek megformálása, kiöntése, festése, égetése, csomagolása és eladása)
2. textilműhely (a textil válogatása, darabolása, újrahasznosítása, szövés, varrás és termékeladás)
3. kertészkedés (palántanevelés, növények szaporítása, gondozása és eladása)

4.papírműhely (papírfestés olajfestékkel, darabolás, hajtogatás sablon segítségével, ragasztás, Decupage tehnika alkalmazása, termék eladás)
A műhelyek a magyarkanizsai Együtt Veled – Értük Egyesület keretén belül szerveződnek. A napközi otthon felhasználóinak részvételét a műhelyekben az Egyesület és a Központ közötti Szándéknyilatkozat rendezi. A műhelyek helyszíne: Magyarkanizsa, Petőfi Sándor 44.szám. A műhelymunkák mindennap 9.00 és 12.00 óra között zajlanak.

MUNKAMÓDSZEREK ÉS TEHNIKÁK:

  • egyéni munka
  • csoportos munka
  • pozitív példa adása
  • együttműködés az Együtt Veled – Értük Egyesülettel
  • együttműködés egyesületekkel, civil szervezetekkel és községi intézményekkel

 

3. MUNKAMÓDSZEREK KIDOLGOZÁSA, MELYEK BÁTRABBÁ TESZIK A FELHASZNÁLÓKAT A KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEKBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE

CÉL: A leendő napközi otthonos felhasználók (és szüleik) bátorítása a napközi otthon felhasználóinak és szüleinek a megismerésével.
CÉLCSOPORT: enyhe, középsúlyos és halmozottan sérült személyek, fogyatékos személyt gondozó családok

A PROGRAMAKTIVITÁSON BELÜLI TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA:

1. Családlátogatás a Központ csapatának részéről (szakember, felhasználó és szülő)
2. A potenciális és jelenlegi felhasználók (és szüleik) közötti találkozás megszervezése a családon kívül

3. A Napközi felhasználóinak és családtagjainak valamint a munkacsoportnak az aktivizálása a községi tevékenységekbe

MUNKAMÓDSZEREK ÉS TECHNIKÁK:
• kiscsoportos munka
• pozitív példa adása
• együttműködés egyesületekkel, civil szervezetekkel és községi intézményekkel

 

4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZÉSE A FELHASZNÁLÓK SZÜKSÉGLETEIVEL ÉS ÉRDEKLŐDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN

CÉL: Optimális szintű életminőség a normalizációs szükségletek elvével és a felhasználók érdeklődésével összhangban.

CÉLCSOPORT: Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok, halmozottan fogyatékos személyek

A PROGRAMAKTIVITÁSON BELÜLI TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA:
1. kreatív kézműves foglalkozás (agyaggal, textillel, papírral, gyönggyel folyó munka)

2. kertészkedés (egy- és kétéves növények szaporítása, gondozása, gombatermesztés)

3. hittan
4. zenei műhely fuvolával
5. közös éneklés gitár kíséretében
6. a városi könyvtár látogatása
7. társasjátékozás
8. kirándulások szervezése
9. rekreációs tevékenységek (séta, masszázs és torna)

MUNKAMÓDSZEREK ÉS TEHNIKÁK:
• egyéni munka
• csoportos munka
• műhelymunka
• pozitív példa mutatása
• együttműködés egyesületekkel, civil szervezetekkel és községi intézményekkel

 

5. KOMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

CÉL: A nemverbális és verbális komunikációs készségek optimális szintjének a biztosítása, összhangban a felhasználók képességeivel.
A beszéd értésének fejlesztése és szókincsfejlesztés.

CÉLCSOPORT: Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok, halmozottan fogyatékosok.

A PROGRAMAKTIVITÁSON BELÜLI TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA:
• reggeli beszélgetőkör
• kommunikációs gyakorlatok
• irodalmi műhely – versek és mesék tanulása, feldolgozása
• filmműhely – filmnézés és filmfeldolgozás
• drámapedagógia, pszichodrámai műhely – az amatőr színésztársulat fejlesztése

MUNKAMÓDSZEREK ÉS TEHNIKÁK:
• egyéni munka
• csoportos munka
• műhelymunka
• drámapedagógiai módszer
• pszichodrámai módszer

• együttműködés egyesületekkel, civil szervezetekkel és községi intézményekkel

6. A KÖZÖSSÉGBEN VALÓ ÉLETHEZ SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

CÉL: Az életvezetéshez szükséges készségek optimális fejlesztése a felhasználók képességeivel összhangban.

CÉLCSOPORT: Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok, halmozottan sérült személyek

A PROGRAMAKTIVITÁSON BELÜLI TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA:
Az életvezetéshez szükséges készségek fejlesztése:
• viselkedési szabályok gyakorlása az intézménybe érkezés és hazaindulás alkalmával
• egyszerűbb házi munkák elvégzésének gyakorlása – egyszerű ételek elkészítése, asztalterítés, mosogatás stb.
• viselkedési szabályok gyakorlása közös étkezés alkalmával
• viselkedési szabályok gyakorlása az utcán, postán, bankban, bevásárlás közben stb.

MUNKAMÓDSZEREK ÉS TEHNIKÁK:
• egyéni munka
• csoportos munka
• pozitív példa mutatása
• együttműködés egyesületekkel, civil szervezetekkel és községi intézményekkel

7. REHABILITÁCIÓS, TERÁPIÁS ÉS SZOCIOTERÁPIÁS TEVÉKENYSÉGEK

CÉL: A verbális kommunikáció optimális szintjének elérése a felhasználók képességeivel összhangban.
A család és a napközi otthon aktivitásaiban való részvétel optimális szintjének az elérése a felhasználó képességeivel összhangban.

CÉLCSOPORT: enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok, halmozottan fogyatékos személyek

A PROGRAMAKTIVITÁSON BELÜLI TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA:
1. közös zenélés az általános iskola tanulóival és az iskoláskor előtti intézmény gyermekeivel
2. pszichológiai terápia
3. gyógypedagógiai rehabilitáció
4. személyiségfejlesztő műhely
5. munkaterápia, foglalkoztatási terápia

MUNKAMÓDSZEREK ÉS TEHNIKÁK:
• egyéni munka
• csoportos munka
• műhelymunka
• együttműködés egyesületekkel, civil szervezetekkel és községi intézményekkel

A felhasználók szállítása

A napközi otthon szolgáltatásához való hozzáférés egy Ford kombi típusú szállító eszközzel biztosított. A jármű az Együtt Veled – Értük Egyesület tulajdonát képezi. A szállításhoz szükséges pénzeszközöket a községi költségvetésből illetve az Egyesület valamint a Központ pályázati eszközeiből biztosítjuk. A kombi jármű használatát az Egyesület és a Központ között megkötött Használati szerződés szabályozza.

Képesség és személyiségfejlesztő program

A Képesség és személyiségfejlesztő program tanácsadó-terápiás tevékenység amely szakmai segítséget nyújt:
• olyan családoknak amelyek fejlődési rendellenességgel élő gyermekről vagy felnőtt családtagról gondoskodnak.
• pszihofizikai és pszihoszociális fejlődési problémákkal küszködő gyermekeknek (szükség szerint fiataloknak, felnőtteknek), valamint a hozzájuk tartozó szülőknek, nevelőknek

A program céljai:
• különböző hiányzó vagy sérült képességek korrigálása a megmaradt képességek alapján
• új módszerek kiépítése a megmaradt képességek használatára
• a felhasználó személyiségének megismerése és korrigálása
• a kommunikáció és alternatív kommunikáció fejlesztése
• a felhasználó beintegrálása a közösségi életbe
• tanácsadás szülőknek/nevelőknek gyermekük illetve felnőtt családtagjuk elfogadásában

Tervezett aktivitások:
• Egyéni foglalkozások – (pszichológiai, logopédiai, komplex gyógypedagógiai és grafomotoros fejlesztések illetve személyiségfejlesztés – a Világjáték elnevezésű terápiás eszköz használata)
• Csoportos foglalkozások: személyiségfejlesztés a pszichodráma módszerével, fogyatékos gyermekek fejlesztése saját korosztályú csoportban
• Tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak

Szocioterápia, gyógyító célú foglalkoztatás

A. Munkaterápia

Főleg a munkaképesség helyreállításának eszköze. A foglalkoztatott szomatikus és pszichés állapotának javulását, munkaképességének társadalmilag elfogadott szintre emelését szolgálja a mielőbbi rehabilitáció érdekében. Nem tekinthető munkaterápiának a foglalkoztatott terápiás cél nélküli dolgoztatása, megmaradt munkaerejének kihasználása.

B. Foglalkozásterápiák

Élménycentrikus, a személyiség kreatív-alkotó erőit felébresztő és fejlesztő foglalkozás. Az individualizációt és a hatékony viselkedést célzó eljárás. A szabadidő tartalmas kitöltése. A szociálisan funkcióképes, tartósan adaptív életvitel kialakításához nyújt segítséget.

C. Szociális készségek tréningje

Az önálló életvitelre való felkészítés. Hatékony problémamegoldó és önérvényesítő viselkedés megtanulása. A teljes értékű mindennapi élethez szükséges készségek és képességek kialakítása. Ezek a tréningek nélkülözhetetlenek, mert megfelelő szociális készségek hiánya esetén rehabilitációs törekvéseink szükségképpen eredménytelenek maradnak.

 

A MUNKA MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK

Anyagi feltételek

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a községi költségvetés biztosítja a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ fenntartásához szükséges anyagi eszközök tetemes részét. A felhasználók hozzájárulnak a költségek fedezéséhez. A hozzájárulási díj nagysága az érvényben lévő községi szabályzatok alapján határozódik meg.
A szükséges anyagi feltételek biztosítása a községi költségvetésből jóváhagyott összeg, a felhasználók hozzájárulásából és a lehetséges projekteszközökből tevődik össze.
Az elmúlt évek gyakorlata és tapasztalata alapján a következő időszakban is tervezzük a szoros együttműködést az Együtt Veled – Értük – Egyesülettel. Ez a szervezet anyagi és létszámbeli segítséget nyújt az intézménynek, mely nélkül a működés nagyon nehéz lenne.

Személyi feltételek

A Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ – a községi költségvetésből – munkaszerződéssel 6 személyt alkalmazhat. A Központ keretén belül működő napközi otthonban további 2 alkalmazott dolgozik munkaszerződéssel, az Együtt Veled – Értük Értelmi és Testi Fogyatékosok Érdekeit Védő és Segítő Egyesület eszközeiből, szintén a községi költségvetésen keresztül. Pályázati eszközökből alkalmazott személyek száma változó.

Meghatározatlan időre alkalmazott személyek a Központ keretein belül

Munkakör

Iskolai végzettség

LÉTSZÁM

Igazgató

egyetem/főiskola

0

Szakmunkás

egyetem/főiskola

0

Munkatárs

egyetem/főiskola

1

Munkatárs

középiskola, III., IV.

0

Sofőr

középiskola, III., IV.

0

Összesen:

1

Meghatározott időre alkalmazott személyek a Központ keretein belül

Munkakör

Iskolai végzettség

LÉTSZÁM

Igazgató

egyetem/főiskola

1

Szakmunkás

egyetem/főiskola

0

Munkatárs

egyetem/főiskola

0

Munkatárs

középiskola, III., IV.

2

Sofőr

középiskola, III., IV.

1

Összesen:

4

 

Meghatározott időre alkalmazott személyek a Központ keretein belül (pályázati eszközökből)

Munkakör

Iskolai végzettség

LÉTSZÁM

Igazgató

egyetem/főiskola

0

Szakmunkás

egyetem/főiskola

3

Munkatárs

egyetem/főiskola

0

Munkatárs

középiskola, III., IV.

0

Sofőr

középiskola, III., IV.

0

Összesen:

3

Az Együtt Veled – Értük Egyesület eszközeiből finanszírozott alkalmazottak (pályázati eszközökből)

Munkakör

Iskolai végzettség

LÉTSZÁM

Igazgató

egyetem/főiskola

0

Szakmunkás

egyetem/főiskola

0

Munkatárs

egyetem/főiskola

0

Munkatárs

középiskola, III., IV.

2

Sofőr

középiskola, III., IV.

0

Összesen:

2

A szociális szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételeket és követelményeket (standardokat) meghatározó szabályzat (“Sl. glasnik RS”, br. 42/2013, 89/2018 i 73/2019) előlátja a szükséges szakemberek létszámát és munkaviszonyát (10 felhasználó ellátására 1 szakmunkás működési engedéllyel és 2 munkatárs meghatározatlan munkaviszonnyal).

Szakemberfejlesztés

A szociális szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételeket és követelményeket (standardokat) meghatározó szabályzat(„Sl. glasnik RS“, br. 42/2013., 89/2018 i 73/2019) előlátja a szükséges szakemberfejlesztést.

A fogyatékos személyekkel folyó munkához kapcsolódó szerbiai hiteles (akkreditált) képzésprogram valamint azon nehézségek alapján, melyekkel intézményünk a felhasználók igényeinek a kielégítése során szembesül, a következő intézkedések szükségesek az elkövetkező időszakban

Annak érdekében, hogy az alkalmazottak tudásukat és képességeiket növeljék, a következő motivációs formákat alkalmazzuk:
• Az intézmény lehetőséget biztosít arra, hogy az alkalmazottak részt vegyenek a munkások képzésprogramjának a kidolgozásában – a munkatársak megkapják elektronikus formában a szociális szférában hivatalos, hiteles (akkreditált) képzések katalógusát és kiválasztják azokat a képzéseket, amelyek iránt érdeklődnek.
• Az intézmény keresi a lehetőséget, hogy különböző támogatók segítségével biztosítani tudja a munkások képzésének részleges vagy teljes finanszírozását.

Helyi-területi feltételek és a felszereltség

A Központ Magyarkanizsán, a Petőfi Sándor utca 44. szám alatt működik. Az épület Magyarkanizsa Község köztulajdonát képezi.
Az intézmény által használt épületrész nagysága 280 m², a hozzá tartozó udvaré 100 m2 .
A pályázati pénzekből és Önkormányzati támogatásból, a fogyatékosok igényei alapján felújított és felszerelt épület két foglalkoztató teremmel, ebédlővel és tornázásra, masszírozásra alkalmas sarokkal, teakonyhával, irodahelyiséggel, tágas előtérrel és szanitáris résszel rendelkezik.
A Központ által használt épület felszereltsége megfelelő és a segítséggel élők igényeit is kielégíti. Az elkövetkező években a különböző fejlesztő eszközök és műhelymunkák számára szükséges felszerelés beszerzésére szeretnénk hangsúlyt fektetni.

Infrastruktúrális befektetések

Az elkövetkező időszakban, a felhasználók egyéni igényeihez igazodva új terápiás eszközök és foglalkozások bevezetését tervezzük intézményünkbe, mely indokolja a meglévő, már jelen esetben is szűkös, hasznos terület kibővítését. A tetőtér beépítéséhez szükséges előkészületi tevékenységek (az építési tervek kidolgozása) megkezdése is az elkövetkező évek feladatai közé tartozik.

CÉLOK, FELADATOK

Általános célok

1.A fogyatékosok életminőségének javítása, önállósodásuk támogatása, a munkaerőpiacon való sikeresebb szereplésük elősegítése.
2.Intézményekkel és szervezetekkel való együttműködés, valamint hozzájárulás ahhoz, hogy a környezet elfogadóbbá váljon a fogyatékos személyek irányába.

Kiemelt feladatok

1.Az elkövetkező évben kiemelkedő feladatunk, hogy az érvényes előírásokkal összhangban befejezzük azt a folyamatot – a munka átszervezésén, szükséges dokumentációk kidolgozásán, tanúsítványok és jóváhagyások megszerzésén keresztül – amely elvezeti intézményünket a működési engedély ( licenc) megszerzéséhez.
2.Az elkövetkező időszakban is hangsúlyozottan fogunk törekedni arra, hogy a községi költségvetés által biztosított pénzügyi keretet pályázati eszközökkel kiegészítsük, így biztosítva a tevékenységek lebonyolításához szükséges anyagi eszközök egy részét.
3.A Központ belső munkaprocedúráinak következetes használata, szükség szerint új dokumentum formájú procedúrák kidolgozása.
4.A fogyatékos személyek kezdeményezéseinek és az Együtt Veled – Értük Egyesület által tervezett szolgáltatás (támogatott lakhatás) megvalósításának szakmai és szervezési támogatása.

AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI, DÖNTÉSHOZÓ ÉS TANÁCSADÓ SZERVEI

Az Igazgatóbizottság feladatai

• meghatározza a jövőképet
• elfogadja a zárszámadást
• meghozza az éves munkaprogramot és a keretmunkaprogramokat
• az alapító jóváhagyásával elfogadja az éves üzletviteli beszámolót
• az alapító jóváhagyásával éves pénzügyi tervet hoz
• az alapító jóváhagyásával megállapítja a központ szolgáltatásainak díját
• meghozza az igazgatóbizottság ügyrendjét
• az alapszabályban rögzített egyéb kérdésekről dönt

 

Intézményünk kollégiumának munkaterve

A kollégium tagságát az intézménnyel együttműködő civil szervezetek képviselői alkotják:
• Együtt Veled – Értük Értelmi és Testi Fogyatékosok Érdekeit Védő és Segítő Egyesület
• Csigabiga Észak-vajdasági Gyógypedagógusok Egyesülete
• Együtt Speciális Sportegyesület
• Vakok és Gyengénlátók Egyesülete
• Szárnyak Alapítvány
• Siketek és Nagyothallók Szövetsége
• Multiple sklerózissal élők Egyesülete
• Magyarkanizsai Paraplégikusok és Kvadriplégikusok Egyesülete
• Cukorbetegek Egyesülete
• Hit és Fény Egyesület

Tervezett aktivitások a Kollégium munkaszabályzata alapján:

• Közös fellépés a fogyatékosok jogainak megvalósulása érdekében, ismeretterjesztő előadások szervezése, a helyi rádió és televízió műsoraiban műsorok elindítása, kulturális programok szervezése, közös részvétel a különböző pályázatokban.

A napközi otthon munkaterve

A napközi otthon munkaterve az elkövetkező évben tervezett programaktivitások alapján került kidolgozásra és az évszakok változásával, az egyházi és más ünnepekkel stb. van összhangban

KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK AZ ELKÖVETKEZŐ ÉVBEN

Együttműködés a családtagokkal

• Partneri viszony ápolása a családtagok és nevelő, terapeuta között
• Egyéni beszélgetések, fogadóórák szervezése
• Családtagok képzése (előadások, látogatások)
• Bekapcsolni a családtagokat a fejlesztési terv kidolgozásába és értékelésébe
• A családtagok igényeinek figyelemmel kisérése (kérdőív, beszélgetés)
• Ünnepségek szervezése (Anyák napja, Karácsonyi teadélután)

 

Együttműködés szervezetekkel, egyesületekkel

Intézményünk az eddigi gyakorlat alapján az elkövetkező évben is nagy hangsúlyt fektet a jó kapcsolatok ápolására és bővítésére szociális, valamint más területen (pl. oktatás, egészségügy, közügy, stb.) működő szervezetekkel és intézményekkel.
Fontos feladatunknak tartjuk az elkövetkező évben külföldi partnerek, adományozók felkutatását is, akik segíthetnek megkezdett programjaink folytatásában, bővítésében.

A művelődési és nyilvános rendezvények terve

• Bál szervezése (az Együtt Veled – Értük Egyesülettel karöltve)
• Fogyatékosok világnapjának megszervezése a Velünk kerek a Világ ünnepség keretében (az Együtt Veled – Értük Egyesülettel és a Szárnyak Alapítvánnyal közösen)
• Fellépések a község különböző rendezvényein: Szent István nap és Újkenyér Ünnep, Kukorica napok stb.

A szakemberek és a széles nyilvánosság tájékoztatása a Központban nyújtott szolgáltatásokról

A Központ rendelkezik saját honlappal ( www.usluznicentar.org.rs ), melyen megtalálható a munkaterv (az esetleges változtatásokkal) és az aktuális események.
Az érdeklődők a Központ által nyújtott szolgáltatásokról személyesen, telefonon, honlapon illetve szórólapokból tájékozódhatnak.

Magyarkanizsa,